Świetlica Szkolna


Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białej Podlaskiej


Regulamin świetlicy


     

  Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości.

 

 

 

                                                           

  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.   Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00


2.Kartę zgłoszenia posiada tylko to dziecko, które systematycznie uczęszcza na zajęcia świetlicowe.


3.   Uczeń zgłoszony przez rodzica jako systematycznie uczęszczający wychodzi ze świetlicy w porze wskazanej przez rodzica lub jest odbierany przez niego osobiście.


4.   Rodzic składa pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stałych zajęć w przypadku zaprzestania lub niesystematycznego uczęszczania dziecka do świetlicy.


5.   Każdy uczeń z klas I-VII może doraźnie korzystać z zorganizowanej opieki świetlicowej.

 

6.   Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać stosowną informację na piśmie od rodzica (opiekuna) z czytelnym podpisem i datą.

 

7.   Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie telefonu od rodziców ani w przypadku informacji słownej samego dziecka. 


8.   Nauczyciel świetlicy ponosi odpowiedzialność za dziecko wtedy, jeżeli zgłosiło się ono w danym dniu. 

9. Uczniowie korzystający z obiadów wychodzą na stołówkę po uprzednim uzyskaniu  zgody nauczyciela świetlicy.

10. Uczniowie nie wychodzą na obiad w czasie trwania przerwy międzylekcyjnej, czas przeznaczony na spożycie posiłku nie może przekraczać 30 minut. 

Kreator stron www - przetestuj!